ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na zakúpený výrobok začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, ktorý je povinný skontrolovať, či nie je výrobok mechanicky poškodený, pretože na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Predajca poskytuje spotrebiteľovi na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a zvýhodnený servis v dĺžke a rozsahu uvedenom predajnom doklade. „Zvýhodnený servis“ musí byť vykonaný pri nákupe (pri jednotlivom tovare sa môže líšiť a môže sa vzťahovať iba na špecifické vlastnosti či časti tovaru).

Výrobky so záručnou dobou 24 mesiacov alebo s dlhšou záručnou dobou sú určené výhradne na použitie v domácnosti. Výrobky so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov (12 mesiacov alebo 6 mesiacov) sú určené pre výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti. V prípade, že výrobky pre domácnosť budú použité v podnikateľskej činnosti, tj v prevádzkach, je stanovená záruka 6 mesiacov bez ohľadu na záruku uvedenú v záručnom liste.

Zariadenie musí byť uvedené do prevádzky mechanikom spoločnosti TEFCOLD SK alebo servisom certifikovaným spoločnosťou TEFCOLD SK.

 

2. ZVÝHODNENÝ SERVIS

Zvýhodnený servis nemá charakter záručnej doby, spotrebiteľovi nevzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak je vada neodstrániteľná. U jednotlivého tovaru sa môže líšiť a môže sa vzťahovať iba na špecifické vlastnosti či časti tovaru. Podmienkou pre uplatnenie nároku vád je predloženie predajného dokladu a potvrdením o záručných prehliadkach. (pr. u chladiacej techniky zvýhodneným servisom sa rozumie poskytnutie motorkompresora a termostatu na opravu zadarmo. Ostatný spotrebný materiál použitý pri oprave, práci a cestovnej mechanika alebo prevoz výrobku hradí spotrebiteľ) .


Podmienky pre uplatnenie zvýhodneného servisu na tepelné čerpadlá a klimatizácia: spustenie a uvedenie do prevádzky musí byť vykonané mechanikom spoločnosti TEFCOLD SK alebo servisom certifikovaným spoločnosťou TEFCOLD SK. Pokiaľ je tepelné čerpadlo inštalované v prevedení MONOBLOK – musí byť vykurovací systém naplnený nemrznúcou zmesou (odporúčaná koncentrácia podľa výrobcu zmesi a výrobcu vykurovacieho systému). Pokiaľ je tepelné čerpadlo inštalované v prevedení SPLIT – delenie tepelného čerpadla vykoná mechanik spoločnosti TEFCOLD SK pred vyskladnením tepelného čerpadla alebo zmluvný servis preverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Identifikáciu závady a opravu v období zvýhodneného servisu musí vykonať mechanik spoločnosti TEFCOLD SK alebo zmluvný servis preverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Pre uplatnenie zvýhodneného servisu na kompresor sú povinné spoplatnené záručné prehliadky každých 12 mesiacov, ktoré sa musia hlásiť na servisné stredisko TEFCOLD SK. Vedúci servisu určí, či prehliadku vykoná mechanik TEFCOLD SK alebo servis poverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Každá záručná prehliadka musí byť nahlásená na servisné stredisko TEFCOLD SK. Cena záručnej prehliadky sa riadi cenníkom spoločnosti TEFCOLD SK, platným v danom roku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie kompresora pri nesprávnej manipulácii na poškodenie kompresora mrazom z dôvodu absencie protimrazového systému (tj nutnosť použitia nemrznúcej zmesi vo vykurovacom systéme alebo rozdelení jednotky).

3. lNŠTALÁCIA TOVARU

Výrobok si môže uviesť do chodu sám spotrebiteľ v súlade s návodom na použitie v prípade, že v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným servisom.

Výnimku tvoria tepelné čerpadlá, klimatizácia, chladiace boxy, kde zapojenie vykoná autorizovaný servis TEFCOLD SK na náklady spotrebiteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté s predajcom inak. Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku.

 

4. CHYBY V ZÁRUČNEJ DOBE

Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku.

Ak sa prejaví na výrobku počas záručnej doby chyba, má spotrebiteľ právo, aby táto chyba bola včas a bezplatne odstránená, prípadne – ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné – môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku, ak sa chyba týka len súčasti výrobku – výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo – pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou – môže od tejto zmluvy odstúpiť. Právo zo záruky, prípadne zvýhodneného servisu, uplatňuje spotrebiteľ v servise spoločnosti TEFCOLD SK, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie av prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne ZAISTÍ. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši spotrebiteľ reklamáciu s predajcom.


Všetky registrácie záručných opráv sa vykonávajú výhradne prostredníctvom webových stránok TEFCOLD SK www.tefcold.sk/servis/zarucne-a-pozarucne-opravy bezodkladne po zistení závady.

5. PREDMET ZÁRUKY

Záruka platí pri splnení nasledujúcich podmienok:

boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie tepelného čerpadla, záručnom liste a inej sprievodnej dokumentácii (napr. použitie odporúčaných komponentov, správna inštalácia a obsluha), ďalej pokyny uvedené na výrobku samostatnom (nalepené štítky a výstražné upozornenia). Záručné opravy musia byť vykonané spoločnosťou TEFCOLD SK alebo servisom povereným TEFCOLD SK. Predloženie dokladu o zakúpení a protokol o odbornej montáži, potvrdenie o vykonaní záručných prehliadok. Výrobok bol používaný výhradne v súlade so svojím určením.

 

6. DÔVODY NA NEUZNANIE REKLAMÁCIE

Nepredloženie potvrdenia o záručných prehliadkach, doklade o zakúpení. Závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii, ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodnej sieti). Závada bola spôsobená: mechanickým poškodením výrobku alebo jeho častí, nesprávnou obsluhou výrobku alebo neodborným zásahom tretej osoby, neodbornou inštaláciou výrobku - nedodržanie odporúčaných schém zapojenia, nedodržanie odporúčaných komponentov a dimenzií potrubia, používaním výrobku v rozpore s jeho určením, živelnou udalosťou alebo nevhodným skladovaním.

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

TEFCOLD SK s.r.o. sa radí medzi spoločnosti, ktoré podnikajú v súlade s právnymi a ekologickými trendmi chrániacimi naše životné prostredie. Tým najlepším a teraz aj najjednoduchším, čo môžete aj vy pre svoje zdravie, prírodu a ekológiu urobiť, je odovzdať obalový materiál vami zakúpeného výrobku a starý vyradený spotrebič na niektorom z miest na to určených. Na likvidáciu a recykláciu týchto materiálov ste pri nákupe nového spotrebiča zo zákona prispeli. Súčasne ste prispeli na recykláciu a likvidáciu vami zakúpeného výrobku (symbol popolnice s podčiarkovníkom).

 

8. LIKVIDACE OBALU SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost TEFCOLD SK autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahují látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na vašem obecním úřadě.

 

9. LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA

V nadväznosti na povinnosti podľa zákona o odpadoch (č.185/2001 Zb., V platnom znení) je spoločnosť TEFCOLD SK účastníkom kolektívneho systému likvidácie a recyklácie elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok pri zakúpení nového elektrozariadenia (ďalej len spotrebiče) odovzdať zadarmo starý vyslúžilý spotrebič zodpovedajúceho druhu v mieste na to určenom, prípadne neskôr môžete tieto výrobky odovzdať v zberných dvoroch. Kompletný zoznam zberných miest nájdete na internetových stránkach https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Chladničky, mrazničky a ich kombinácie obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musí byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri manipulácii a prípadnom prevoze nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by dôjsť k úniku chladiva. Spotrebič určený na likvidáciu musí obsahovať všetky konštrukčné časti, aby bolo možné bezpečne zaistiť jeho ekologické spracovanie, využitie alebo odstránenie. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítok s výrobným číslom. Výrobný štítok slúži na identifikáciu výrobcu-dovozcu, ktorý je zodpovedný za ekologickú likvidáciu.


Spotrebič nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky!

 

Všetky registrácie záručných opráv sa vykonávajú výhradne prostredníctvom webových stránok TEFCOLD SK www.tefcold.sk/servis/zarucne-a-pozarucne-opravy bezodkladne po zistení závady.

 

ZVÝHODNENÝ SERVIS

TEFCOLD SK s.r.o. od 1. 1. 2022 poskytuje zvýhodnený servis na kompresor tepelného čerpadla v dĺžke 36 mesiacov alebo 60 mesiacov za nižšie uvedených podmienok. Zvýhodnený servis na tepelné čerpadlá NORDline možno predĺžiť týmito spôsobmi: „Zvýhodnený servis“ musí byť objednaný už pri nákupe tepelného čerpadla.

 

DĹŽKA (ROKY)

   

ZADARMO – UZNANIE ZA PODMIENOK ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL

PRÍPLATOK – UZNANIE ZA PODMIENOK ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL TYP TOVARU
+3 na kompresor, nutná registrácia na
www.tefcold.cz/servis
ANO - WWBA 9,5 H-B/S
WWBA 13,5 H-B-S
WWBA 19,5 H-B-S
+5 na kompresor - 200 € bez DPH WWBA 9,5 H-B/S
+5 na kompresor - 280 € bez DPH  

WWBA 13,5 H-B-S

+5 na kompresor - 360 € bez DPH WWBA 19,5 H-B-S
+3 na kompresor, nutná registrácia na
www.tefcold.cz/servis
ANO -

N6B, N10B, N17B

+5 na kompresor - 200 € bez DPH  

N6B

+5 na kompresor - 280 € bez DPH N10B
+5 na kompresor - 360 € bez DPH  

N17B