ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÍSLUŠENSTVO

2. ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 1. 2020 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze prodloužit těmito způsoby: „Zvýhodněný servis“ musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla.

DÉLKA (ROKY)

   

ZDARMA – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL

PŘÍPLATEK – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL TYP VÝROBKU
+3 na kompresor, nutná registrace na
www.nosreti-velkoobchod.cz/servis
ANO - WWBA 9,5 H-B/S
WWBA 13,5 H-B-S
WWBA 19,5 H-B-S
+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH WWBA 9,5 H-B/S
+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH  

WWBA 13,5 H-B-S

+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH WWBA 19,5 H-B-S
+3   ANO -

N6B, N10B, N17B

+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH  

N6B

+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH N10B
+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH  

N17B

 

 

 

Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Doba zvýhodněného servisu, uvedená na přední straně záručního listu, počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky. Zvýhodněným servisem se rozumí poskytnutí vybraného náhradního dílu, v tomto případě kompresoru, zdarma. Práci spojenou s výměnou, ostatní materiál a cestovné mechanika hradí spotřebitel.

Registrace zvýhodněného servisu se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek https://www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/ do 21 dnů od koupě výrobku.

3. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBY A ZVÝHODNĚNÉHO SERVISU

 1. spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem pověřeným a certifikovaným společností TEFCOLD CZ s.r.o.
 2. pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení MONOBLOK, musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému)
 3. pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení SPLIT, dělení tepelného čerpadla provede mechanik TEFCOLD CZ s.r.o. před vyskladněním tepelného čerpadla
 4. identifikaci závady a opravu v období zvýhodněného servisu musí provést mechanik TEFCOLD CZ s.r.o.. nebo smluvní servis prověřený společností TEFCOLD CZ s.r.o.
 5. pro uplatnění zvýhodněného servisu na kompresor jsou povinné zpoplatněné záruční prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko TEFCOLD CZ s.r.o. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanik TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servis pověřený TEFCOLD CZ s.r.o. Každá záruční prohlídka musí být zapsána do příslušné kolonky záručního listu. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem TEFCOLD CZ s.r.o., platným v daném roce.

Záruka se nevztahuje

 • na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci
 • na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protiúrazového systému (tj. nutnost použít nemrznoucí směsi v topném systému nebo rozdělením jednotky)

4. VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku, může spotřebitel požadovat výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně zvýhodněného servisu, uplatňuje spotřebitel u servisu TEFCOLD CZ s.r.o., který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně ZAJISTÍ. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. PŘEDMĚT ZÁRUKY

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.
Záruka platí při splnění následujících podmínek:

 1. byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití tepelného čerpadla, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samostatném (nalepené štítky a výstražná upozornění)
 2. záruční opravy musí být prováděny firmou TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem pověřeným firmou TEFCOLD CZ s.r.o.
 3. musí být předložen řádně vyplněný záruční list s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o zakoupení a protokol o odborné montáži (viz bod 3)
 4. výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE

 1. nepředložení řádně vyplněného záručního listu s potvrzenými záručními prohlídkami, dokladu o zakoupení a protokolu o odborné montáži (viz bod 3)
 2. neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
 3. závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti)
 4. závada byla způsobena:
 • mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 • nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 • neodbornou instalací výrobku
 • používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 • živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TEFCOLD CZ s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

LIKVIDACE OBALU NOVÉHO SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost TEFCOLD CZ s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je TEFCOLD CZ s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce – dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci.

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Záruční doba a zvýhodněný servis na kompresor se nevztahuje na použití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z restaurací, jídelen a vývařoven. V tomto případě je tepelné čerpadlo používáno v rozporu s jeho určením a může dojít k nevratnému poškození (nasávání mastných nečistot).