ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 10. 2023 poskytuje zvýhodnenú záruku na materiál v dĺžke 5 rokov a zvýhodnenú záruku na kompresor tepelného čerpadla v dĺžke 7 rokov alebo 10 rokov za podmienok uvedených v tabuľke. „Zvýhodnená záruka až na 10 rokov“ musí byť objednaný a zaplatený už pri nákupe tepelného čerpadla.

  UZNANIE ZA PODMIENOK ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL Zvýhodnená záruka na materiál - UZNANIE ZA PODMIENOK
ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL
Zvýhodnená záruka na kompresor - UZNANIE ZA PODMIENOK
ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL
Platená zvýhodnená záruka
na kompresor - UZNANIE ZA PODMIENOK
ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL
Model tepelného čerpadla Plná záruka od zakúpenia ZADARMO - Materiálová záruka
od zakúpenia
ZADARMO - Záruka na kompresor
od zakúpenia
Platená záruka na kompresor
od zakúpenia
Cena platenej záruky
na kompresor
WWBA 9,5 H-B/P 2 roky 5 let 7 let 10 let 205 € bez DPH
WWBA 13,5 H-B-S 2 roky 5 let 7 let 10 let 290 € bez DPH
WWBA 19,5 H-B-S 2 roky 5 let 7 let 10 let 370  bez DPH
N6B 2 roky 5 let 7 let 10 let 205  bez DPH
N10B 2 roky 5 let 7 let 10 let 290 € bez DPH
N17B 2 roky 5 let 7 let 10 let 370 € bez DPH

Vysvetlenie záruky:

         
Zakúpenie tepelného čerpadla 1.10.2023 Plná záruka do 1.10.2025 Materiálová záruka na všetky komponenty TČ do 1.10.2028 Materiálová záruka na kompresor do 1.10.2030 Platená materiálová záruka na kompresor do 1.10.2033  

 

Záruka platí odo dňa zakúpenia tepelného čerpadla NORDline v spoločnosti TEFCOLD CZ s.r.o.

UZNANIE ZA PODMIENOK ROČNÝCH SERVISNÝCH KONTROL

Pravidelná ročná revízna prehliadka musí byť vopred nahlásená na servisnom oddelení TEFCOLD CZ s.r.o.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR TČ

FORMULÁR ROČNEJ PREHLIADKY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY TEFCOLD SK

 

1. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba na zakúpený výrobok začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, ktorý je povinný skontrolovať, či nie je výrobok mechanicky poškodený, pretože na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Predajca poskytuje spotrebiteľovi na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a zvýhodnený servis v dĺžke a rozsahu uvedenom predajnom doklade. „Zvýhodnený servis“ musí byť vykonaný pri nákupe (pri jednotlivom tovare sa môže líšiť a môže sa vzťahovať iba na špecifické vlastnosti či časti tovaru).

Výrobky so záručnou dobou 24 mesiacov alebo s dlhšou záručnou dobou sú určené výhradne na použitie v domácnosti. Výrobky so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov (12 mesiacov alebo 6 mesiacov) sú určené pre výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

Zariadenie musí byť uvedené do prevádzky mechanikom spoločnosti TEFCOLD SK alebo servisom certifikovaným spoločnosťou TEFCOLD SK.

 

2. ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

Zvýhodnená záruka nemá charakter záručnej doby, spotrebiteľovi nevzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak je vada neodstrániteľná. U jednotlivého tovaru sa môže líšiť a môže sa vzťahovať iba na špecifické vlastnosti či časti tovaru. Podmienkou pre uplatnenie nároku vád je predloženie predajného dokladu a potvrdením o záručných prehliadkach. (pr. u chladiacej techniky zvýhodneným servisom sa rozumie poskytnutie motorkompresora a termostatu na opravu zadarmo. Ostatný spotrebný materiál použitý pri oprave, práci a cestovnej mechanika alebo prevoz výrobku hradí spotrebiteľ) .


Podmienky pre uplatnenie zvýhodnené záruky na tepelné čerpadlá: spustenie a uvedenie do prevádzky musí byť vykonané mechanikom spoločnosti TEFCOLD SK alebo servisom certifikovaným spoločnosťou TEFCOLD SK. Evidencia tepelného čerpadla – spustenie jednotky. Tepelné čerpadlo je pri prvom spustení nutné evidovať cez registračný formulár. Registračný formulár je k dispozícii na našich internetových stránkach TEFCOLD SK. Pokiaľ je tepelné čerpadlo inštalované v prevedení MONOBLOK – musí byť vykurovací systém naplnený nemrznúcou zmesou (odporúčaná koncentrácia podľa výrobcu zmesi a výrobcu vykurovacieho systému). Pokiaľ je tepelné čerpadlo inštalované v prevedení SPLIT – delenie tepelného čerpadla vykoná mechanik spoločnosti TEFCOLD SK pred vyskladnením tepelného čerpadla alebo zmluvný servis preverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Identifikáciu závady a opravu v období zvýhodneného servisu musí vykonať mechanik spoločnosti TEFCOLD SK alebo zmluvný servis preverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Pre uplatnenie zvýhodnené záruky na kompresor sú povinné spoplatnené záručné prehliadky každých 12 mesiacov, ktoré sa musia hlásiť na servisné stredisko TEFCOLD SK. Vedúci servisu určí, či prehliadku vykoná mechanik TEFCOLD SK alebo servis poverený spoločnosťou TEFCOLD SK. Každá záručná prehliadka musí byť nahlásená na servisné stredisko TEFCOLD SK. Cena záručnej prehliadky sa riadi cenníkom spoločnosti TEFCOLD SK, platným v danom roku. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie kompresora pri nesprávnej manipulácii na poškodenie kompresora mrazom z dôvodu absencie protimrazového systému (tj nutnosť použitia nemrznúcej zmesi vo vykurovacom systéme alebo rozdelení jednotky).

3. lNŠTALÁCIA TOVARU

Výrobok si môže uviesť do chodu sám spotrebiteľ v súlade s návodom na použitie v prípade, že v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným servisom.

Výnimku tvoria tepelné čerpadlá, klimatizácia, chladiace boxy, kde zapojenie vykoná autorizovaný servis TEFCOLD SK na náklady spotrebiteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté s predajcom inak. Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku.

 

4. CHYBY V ZÁRUČNEJ DOBE

Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku.

Ak sa prejaví na výrobku počas záručnej doby chyba, má spotrebiteľ právo, aby táto chyba bola včas a bezplatne odstránená, prípadne – ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné – môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku, ak sa chyba týka len súčasti výrobku – výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo – pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou – môže od tejto zmluvy odstúpiť. Právo zo záruky, prípadne zvýhodnené záruky, uplatňuje spotrebiteľ v servise spoločnosti TEFCOLD SK, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie av prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne ZAISTÍ. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši spotrebiteľ reklamáciu s predajcom.


Všetky registrácie záručných opráv sa vykonávajú výhradne prostredníctvom webových stránok TEFCOLD SK www.tefcold.sk/servis/zarucne-a-pozarucne-opravy bezodkladne po zistení závady.

5. PREDMET ZÁRUKY

Záruka platí pri splnení nasledujúcich podmienok:

boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie tepelného čerpadla, záručnom liste a inej sprievodnej dokumentácii (napr. použitie odporúčaných komponentov, správna inštalácia a obsluha), ďalej pokyny uvedené na výrobku samostatnom (nalepené štítky a výstražné upozornenia). Záručné opravy musia byť vykonané spoločnosťou TEFCOLD SK alebo servisom povereným TEFCOLD SK. Predloženie dokladu o zakúpení a protokol o odbornej montáži, potvrdenie o vykonaní záručných prehliadok. Výrobok bol používaný výhradne v súlade so svojím určením.

 

6. DÔVODY NA NEUZNANIE REKLAMÁCIE

Nepredloženie potvrdenia o záručných prehliadkach, doklade o zakúpení. Závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii, ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodnej sieti). Závada bola spôsobená: mechanickým poškodením výrobku alebo jeho častí, nesprávnou obsluhou výrobku alebo neodborným zásahom tretej osoby, neodbornou inštaláciou výrobku - nedodržanie odporúčaných schém zapojenia, nedodržanie odporúčaných komponentov a dimenzií potrubia, používaním výrobku v rozpore s jeho určením, živelnou udalosťou alebo nevhodným skladovaním.

7. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

TEFCOLD SK s.r.o. sa radí medzi spoločnosti, ktoré podnikajú v súlade s právnymi a ekologickými trendmi chrániacimi naše životné prostredie. Tým najlepším a teraz aj najjednoduchším, čo môžete aj vy pre svoje zdravie, prírodu a ekológiu urobiť, je odovzdať obalový materiál vami zakúpeného výrobku a starý vyradený spotrebič na niektorom z miest na to určených. Na likvidáciu a recykláciu týchto materiálov ste pri nákupe nového spotrebiča zo zákona prispeli. Súčasne ste prispeli na recykláciu a likvidáciu vami zakúpeného výrobku (symbol popolnice s podčiarkovníkom).

 

8. LIKVIDACE OBALU SPOTŘEBIČE

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost TEFCOLD SK autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahují látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na vašem obecním úřadě.

 

9. LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA

V nadväznosti na povinnosti podľa zákona o odpadoch (č.185/2001 Zb., V platnom znení) je spoločnosť TEFCOLD SK účastníkom kolektívneho systému likvidácie a recyklácie elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok pri zakúpení nového elektrozariadenia (ďalej len spotrebiče) odovzdať zadarmo starý vyslúžilý spotrebič zodpovedajúceho druhu v mieste na to určenom, prípadne neskôr môžete tieto výrobky odovzdať v zberných dvoroch. Kompletný zoznam zberných miest nájdete na internetových stránkach https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Chladničky, mrazničky a ich kombinácie obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musí byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri manipulácii a prípadnom prevoze nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by dôjsť k úniku chladiva. Spotrebič určený na likvidáciu musí obsahovať všetky konštrukčné časti, aby bolo možné bezpečne zaistiť jeho ekologické spracovanie, využitie alebo odstránenie. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítok s výrobným číslom. Výrobný štítok slúži na identifikáciu výrobcu-dovozcu, ktorý je zodpovedný za ekologickú likvidáciu.


Spotrebič nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky!